Abikoer on abivahendiks erivajadusega inimesele.
Abikoer on tasakaalukas, distsiplineeritud ning igas olukorras hästi käituv
koer, kes on spetsiaalselt treenitud aitama konkreetset inimest.
Abikoer aitab täita erivajadusega inimesel ülesandeid, mille täitmisel
inimene kõrvalabi võib vajada.
Abikoerad on näiteks juhtkoerad, liikumisabikoerad ehk tugikoerad,
kuulmiskoerad ning üldiselt ka hoiatuskoerad. Hoiatuskoerad jagunevad
näiteks hüpokoerteks ja PTSD (post trauma stress disorder) koerteks.
Abikoer on treenitud täitma ülesandeid vastavalt inimese vajadustele. Iga
abikoer saab paaskoolituse, kus tegeletakse koera sotsialiseerimise,
üldkuulekuse ning üldise korraliku käitumise õpetamisega.
Üldjuhul tegeleb esimeseastme koolitusega ehk sotsialiseerimise,
üldkuulekuse ning avaliku käitumisega kasvupere.
Kasvuperest tulles tehakse koerale katsed ning kui potensiaalne abikoer
läbib katsed hakatakse teda treenima vastavalt tulevase inimese vajadustele.
Iga koer treenitakse vastavalt konkreetse isiku  tervisest tulenevatele
vajadustele.
Vastavalt koera ülesannetele võib abikoera treenida täitma füüsilisi
ülesandeid nt. Nägemispuudega inimese juhtimine, ratastooli lükkamine,
kuulmispuudega inimesele telefonihelisemisest teavitamine kuid samas võib
abikoer olla ka hoiatuskoeraks. Abikoer hoiatab näiteks diabeetikut
liigmadalast või liigkõrgest veresuhkru tasemest, epileptikut kohe hakkavast
epilepsiahoost või treenitakse koerad välja abi kutsumiseks.